Ceník služeb

Individuální konzultace (50 minut)  900,- Kč
   - v dlouhodobé terapii  800,- Kč
Párová konzultace (50 minut)  1000,- Kč

Způsob hrazení terapie domlouváme na první schůzce. Platbu za konzultace je možné uhradit převodem na účet. Můžeme se domluvit buď na úhradě za každé setkání zvlášť, nebo na souhrnné platbě za určité období, nejčastěji kalendářní měsíc.

V tíživé životní situaci je možné domlouvat i cenu mimo tento ceník.

cyklista

Podmínky spolupráce

Termíny konzultací domlouváme obvykle osobně přímo při setkání, je ale možné se dohodnout i telefonicky nebo v písemné komunikaci. Zrušit domluvenou schůzku je možné telefonicky s předstihem 24 hodin. V případě pozdější omluvy hradí strana, která schůzku zruší, dohodnutou cenu konzultace v plné výši. Pokud dojde bez včasné omluvy ke zrušení schůzky z mé strany, získáte další konzultaci zdarma.

Ve své práci jsem vázaný Etickým kodexem Evropské asociace pro Gestalt terapii.

Jako zásadní podmínku spolupráce vnímám svou mlčenlivost: všechny informace, které o vás v průběhu našeho setkávání získám, považuji za důvěrné a bez vašeho souhlasu je nikomu dalšímu nesděluji. Výjimkou jsou situace, kdy by klient ohrožoval na životě sám sebe nebo druhé, a dále situace vyplývající ze zákona, například ohlašovací povinnost u vymezených trestných činů.

Svou terapeutickou práci pravidelně konzultuji v supervizi, cílem je zvyšovat přínos terapie pro klienty. Během supervize klient vždy zůstává anonymní, supervizor je navíc vázaný mlčenlivostí obdobně jako terapeut.

Další podstatnou podmínkou pro vytvoření bezpečí je vymezení terapeutického vztahu účelem, prostorem a časem. Konzultace probíhají v předem určený den a hodinu, vztah mezi námi se odvíjí od účelu našeho setkávání a tento účel nepřekračuje. Tyto hranice pak zachováváme i po ukončení terapie.

Během setkání si vypínám zvonění telefonu a doporučuji to i vám.

Fotografie jsou použity s laskavým souhlasem autorky Lenky Faltejskové.

Mgr. Radek Markus

psycholog a terapeut

Praha 1