O terapii

Ke změně dochází, když se stáváme tím, kým jsme,
nikoliv když se pokoušíme být někým, kým nejsme.

A. Beisser

Psychoterapie je přístup, který umožňuje hlubší pochopení klientových obtíží a jejich souvislostí. Často pomáhá při hledání řešení náročných životních situací, včetně krizových. Obvykle jde ale o dlouhodobější a hlubší práci, která může na vyřešení tíživé situace klienta navazovat. Cílem psychoterapie je tak nejen úleva v dané situaci, ale především porozumění tomu, jak současná situace vznikla a jak se postupně vyvíjí. Díky tomu se mohou otevřít další možnosti, jak k ní přistupovat, co lze změnit a jak se ochránit, nebo jak situaci přijmout.

original

Mnohé současné směry v psychoterapii vycházejí ze společného přesvědčení, že všichni máme schopnost rozvíjet dovednosti potřebné k tomu, abychom si mohli poradit s tím, co nám život přináší a co před nás staví. Ne vždy ale máme a měli jsme ke svému růstu vhodné podmínky a dostatečný druh podpory. To vede k tomu, že některé naše dovednosti zůstaly nerozvinuté, některé své současné možnosti nevidíme nebo je jejich využití pro nás z různých důvodů obtížné. Tak se například nedokážeme v potřebné míře podpořit, jsme příliš sebekritičtí, odříznutí od svého prožívání nebo jím zahlcení, plní úzkosti z nového nebo neschopní docenit, co máme, nevytváříme blízké vztahy nebo jim naopak propadáme. Přirozené pro nás také je přenášet si způsoby jednání, které pro nás byly užitečné někdy na naší životní cestě, do dalších situací a vztahů, kde už pro nás mohou být spíš komplikací.

Pro psychoterapii je charakteristické mimo jiné právě to, že vytváří vhodné podmínky pro další osobní růst: bezpečné, respektující a podpůrné prostředí terapeutického vztahu. Tak otevírá cestu k nalezení vlastních zdrojů, díky kterým jsme schopni si lépe rozumět, pozměnit své prožívání a aktivněji působit na své okolí.

Nabízí možnost zastavit se, vnímat a sdílet svůj vnitřní svět v podnětném prostředí, lépe porozumět tomu, co se v nás děje, najít pro sebe větší pochopení, zorientovat ve svých motivech, svých přesvědčeních o sobě, druhých lidech a světě, svých pocitech a tělesných prožitcích. Dává možnost poznat, kým jsme a co ve svém životě skutečně chceme.

Nalezení pochopení pro sebe a své jednání je základním předpokladem pro přijetí toho, kým nyní jsme, což pak může stát východiskem pro náš další rozvoj. Zlepšuje náš vztah k sobě, posiluje pocit vnitřní jistoty, dává nám možnost s větším klidem zvládat náročné situace, účinněji komunikovat s druhými lidmi i přijmout odpovědnost za své činy a jejich výsledky.

Psychoterapie umožňuje klientovi, aby mohl lépe vnímat své potřeby, využíval svou energii k jejich naplnění a jasněji je dával najevo ve vztazích. Rozvíjí také porozumění pro vnitřní konflikty, které se při naplňování potřeb přirozeně objevují, jako jsou potřeba prosadit své a potřeba zachovat současně dobré vztahy.

Častým výsledkem psychoterapie je i zlepšení v oblasti vztahů s druhými lidmi. Nabízí porozumění vzniku vztahových potíží, způsobu jejich udržování a vlastního podílení se na nich. Klient může lépe pochopit, jakým způsobem se vztahuje k druhým lidem a jaké jsou možné přednosti a úskalí tohoto způsobu utváření vztahů. Rozvíjí dovednosti užitečné k tomu, aby naplňování vlastních potřeb bylo obohacením pro jeho vztahy, aby příměji získával i poskytoval podporu ve svém okolí, vlastní otevřeností podněcoval spolupráci namísto boje a dokázal rozlišovat odpovědnost svou a druhých. S lepším vnímáním sebe jsme obvykle schopni také lépe rozumět ostatním, jejich pocitům a motivům. Současně ale získáváme možnost lépe se chránit ve vztahových situacích, které jsou potenciálně škodlivé, dříve nebezpečí rozpoznat a naložit s ním novým způsobem.

schody

Součástí terapie je také lepší poznání toho, čím a jak se svým jednáním podílíme na tom, co zažíváme, a hledání obohacení svých možností o nové způsoby, které budou víc v souladu s našimi cíli. Rozhodnutí k práci na sobě obnáší i ochotu seznámit se s fakty a pocity, které nemusí být příjemné, ale jejichž objevení, znovuprožití a zpracování může pomoci k obnovení vnitřní rovnováhy a zlepšení kvality života. Klient tak může objevit i vlastní zažité způsoby, které jeho život dlouhodobě ovlivňují, a s větší svobodou usilovat o jejich změnu.

Psychoterapie přitom obvykle přináší zlepšení ve více těchto oblastech současně. Je to mimo jiné tím, že když už provedeme změny v jedné oblasti, přirozeně je rozvíjíme i v oblastech dalších.

Jedině změna je trvalá.
A. Schopenhauer

Fotografie jsou použity s laskavým souhlasem autorky Lenky Faltejskové.

Mgr. Radek Markus

psycholog a terapeut

Praha 1

Pojmy psychoterapie a psychologické poradenství se někdy volně zaměňují. Psychologické poradenství chápu především jako příležitost k lepšímu zorientování se ve své situaci, myšlenkách a pocitech, k získání nadhledu a nasměrování. Někdy k tomu klientovi stačí několik setkání a najde možnosti, jak se situací dál naložit bez potřeby další podpory terapeuta. Jde tedy především o zvážení možností a podporu silných stránek klienta bez úsilí o hlubší změny.

Pro žádanou změnu života klienta je ale mnohdy nutný delší čas. Psychoterapie nabízí nejen zorientování v tom, jak nás ovlivňuje naše současná situace, ale i porozumění podstatě našich obtíží a jejich souvislostí s tím, jak jsme se utvářeli na své životní cestě. Jde o postupné hledání a otevírání možností, jak k sobě přistupovat, abychom mohli svůj život žít více podle svých potřeb a přání. Zaměřuje se i na možnosti hlubší změny, proto jde o spolupráci výrazně dlouhodobější.